Career Guidance and Wellbeing – Collaborative Pilot Programme, Careers Wales and the Canadian Career Development Foundation

Career Guidance and Wellbeing – Collaborative Pilot Programme, Careers Wales and the Canadian Career Development Foundation
November 21, 2021 dmh

Canllawiau a Lles Gyrfa – Rhaglen Beilot Gydweithredol, Gyrfaoedd Cymru a Sefydliad Datblygu Gyrfa Canada

Building a Brighter Future: Careers Guidance and Well-being. International Collaborative Research Pilot Project: October 2021 – January 2022

Adeiladu Dyfodol Disglair:Cyfarwyddyd Gyrfaoedd a Prosiect Peilot Ymchwil Cydweithredol Rhyngwladol: Hydref 2021 – Ionawr 2022

Careers Wales in association with the Canadian Career Development Foundation (CCDF) and DMH Associates (UK)

Gyrfa Cymru mewn cydweithrediad â Sefydliad Datblygu Gyrfaoedd Canada (CCDF) a DMH Associates (UK).

 

Background – Cefndir

Since the start of the pandemic, there has been growing worldwide interest in individuals’ well-being. Earlier this year, Gryfa Cymru/Careers Wales and the Canadian Career Development Foundation (CCDF) decided to work together on ‘a pilot small-scale research project’ to investigate careers guidance and well-being outcomes for adults 18+ in Wales and Canada. The research will take place between 13th October 2021 – 31st January 2022.

Ers dechrau’r pandemig, dangoswyd diddordeb cynyddol yn fyd-eang yn llesiant unigolion. Yn gynharach eleni, penderfynodd Gyrfa Cymru/Careers Wales a Sefydliad Datblygu Gyrfaoedd Canada (CCDF) weithio gyda’i gilydd ar ‘brosiect ymchwil graddfa fechan peilot’ i ymchwilio i ganlyniadau cyfarwyddyd gyrfaoedd a llesiant i oedolion 18+ yng Nghymru a Chanada. Cynhelir yr ymchwil rhwng 13eg Hydref 2021 a 31ain Ionawr 2022.

GET INVOLVED IN RESEARCH TO HELP GRYFA CYMRU/CAREERS WALES IMPROVE ITS SERVICES TO ADULTS AGED 18 OR OVER

Finding learning and work opportunities that suit individuals’ needs can sometimes be difficult. Understanding how people feel about receiving career guidance and measuring the impact on well-being will help Gryfa Cymru/Careers Wales and our Canadian partners to continuously improve their services This will allow everyone to access the careers support they need.

YMUNWCH MEWN YMCHWIL I HELPU GYRFA CYMRU/CAREERS WALES I WELLA EI WASANAETHAU I OEDOLION 18 OED A DROSODD

Gall fod yn anodd weithiau dod o hyd i gyfleoedd gwaith a dysgu sy’n cyd-fynd ag anghenion unigolion.  Bydd deall sut mae pobl yn teimlo ynglŷn â chael cyfarwyddyd gyrfa a mesur yr effaith ar lesiant yn helpu Gyrfa Cymru/Careers Wales a’n partneriaid yng Nghanada i wella eu gwasanaethau yn barhaus. Bydd hyn yn caniatáu i bawb gael gafael ar y cymorth gyrfaol y mae arnynt ei angen.

WE NEED TO KNOW HOW YOU FEEL ABOUT THE SERVICE GRYFA CYMRU/CAREERS WALES OFFERS AND WHETHER THIS MAKES A DIFFERENCE TO YOUR WELL-BEING

Your participation is important. We have chosen you at random, and taking part is completely voluntary. Feel reassured that at no point will your name or contact details be passed on to a third-party – this is a anonymised research. The study in Wales is being conducted by DMH Associates (UK) an independent research organisation with strict policies in place including adherence to the British Evaluation Research Association guidelines https://dmhassociates.org/ethics-statement; Safeguarding and GDPR policies and procedures https://dmhassociates.org/safeguarding-policy & https://dmhassociates.org/privacy-policy

MAE ARNOM ANGEN GWYBOD SUT RYDYCH CHI’N TEIMLO AM Y GWASANAETH Y MAE GYRFA CYMRU/CAREERS WALES YN EI GYNNIG AC A YW HYN YN GWNEUD GWAHANIAETH I’CH LLESIANT

Mae eich cyfranogaeth yn bwysig. Rydym wedi eich dewis ar hap, a byddwch yn cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Gallwn eich sicrhau na chaiff eich enw na’ch manylion cysylltu ar unrhyw adeg eu rhoi i drydydd parti – ymchwil dienw yw hwn. Cynhelir yr astudiaeth yng Nghymru gan DMH Associates (UK) sy’n sefydliad ymchwil annibynnol sydd â pholisïau caeth mewn grym sy’n cynnwys glynu wrth ganllawiau Cymdeithas Ymchwil Addysgol Prydain https://dmhassociates.org/ethics-statement; polisïau a gweithdrefnau Diogelu a GDPR https://dmhassociates.org/safeguarding-policy a https://dmhassociates.org/privacy-policy .

IT SHOULD TAKE MORE THAN 10 MINUTES MAXIMUM TO ANSWER 7 QUESTIONS FOCUSED ON CAREER GUIDANCE AND WELL-BEING.

By volunteering you will be given 5 general statements for response and 2 open-ended questions. Your Careers Adviser will discuss and explain the statements and questions at the end of your 1st interview. There will be an opportunity to answer the same set of statements and questions if you decide to come back for a 2nd conversation. YOUR PRIVACY – the anonymised answers will only record your – gender, age, ethnicity and employment status. No information that could identify you will be gathered or published in the findings of the study.

NI DDYLAI GYMRYD MWY NA 10 MUNUD I ATEB 7 CWESTIWN SY’N CANOLBWYNTIO AR GYFARWYDDYD GYRFAOEDD A LLESIANT.

Os byddwch yn gwirfoddoli fe roddir ichi 5 o ddatganiadau cyffredinol ichi ymateb iddynt a 2 gwestiwn pen-agored. Bydd eich Cynghorydd Gyrfa yn trafod ac yn esbonio’r datganiadau a’r cwestiynau ar ddiwedd eich cyfweliad 1af. Cewch gyfle i ateb yr un set o ddatganiadau a chwestiynau os penderfynwch ddod yn ôl am 2il sgwrs. EICH PREIFATRWYDD – ni fydd yr atebion dienw ond yn cofnodi eich rhyw, eich oedran, eich ethnigrwydd a’ch statws o ran cyflogaeth. Ni fydd dim gwybodaeth y byddai modd eich adnabod drwyddi yn cael ei chasglu na’i chyhoeddi yng nghanfyddiadau’r astudiaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymchwil hwn, ewch i

Anticipated outcomes  

1. A short paper on key lessons learned in Wales and Canada to help improve career guidance and well-being discussion and support between Careers Advisers and adults 18+.

2. A practical draft toolkit designed to support practitioners with their work with adults and to help improve the design of the service now and in the future.

Canlyniadau disgwyliedig

1.Papur byr ar y gwersi a ddysgwyd yng Nghymru a Chanada i helpu i wella’r cyfarwyddyd gyrfa a’r drafodaeth a’r gefnogaeth lesiant rhwng Cynghorwyr Gyrfa ac oedolion 18+.

2.Pecyn cymorth drafft ymarferol gyda’r nod o helpu ymarferwyr â’u gwaith ag oedolion a helpu i wella dyluniad y gwasanaeth heddiw ac i’r dyfodol.

For further details:

Contact: Dr Deirdre Hughes

Email: [email protected]

Arweinydd y Rhaglen Ymchwil (Cymru) Dr Deirdre Hughes OBE – e-bost: [email protected]   

0 Comments

Leave a reply